4 thg 10, 2015

THU NGHIÊNG

Mùa thu cũng lắm cái nghiêng
Chung chiêng làn gó , chùng chiềng hạt mưa
Nắng vàng chênh chếch đung đưa
Lá rơi trong nắng giữa trưa chòng chành
Nghiêng nghiêng em ngắm nhìn anh
Mát nheo, nheo mãi để thành Thu nghiêng

NC